Визначення дефініції «гендер» вітчизняними і зарубіжними авторами 

 

Автор (автори) Визначення Джерело
1 Н. Абубікірова репрезентація кожної індивідуальності в термінах специфічних соціальних відносин Абубикирова Н. Что такое «гендер»? / Н. Абубикирова // Общественные науки и современность. – 1996. – № 6. – С. 123-125.
2 Айхельбергер В. сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство приписує виконувати людям залежно від їх біологічної статі Айхельбергер В. Жіночий гнів / В. Айхельбергер [пер. Ю.Бабік] // Соломія Павличко. Ґендерні студії: Незалежний культуролог. часопис «Ї». – Львів: Ред. журналу «Ї». – 2000. – №17. – С. 158-161.
3 О. Вороніна, Т. Кліменкова соціальний конструкт, який визначає певний шлях нормування Воронина О., Клименкова Т. Генд ер и культура // Женщины и социальная політика. – М., 1992
4 Е. Гіденс соціальні очікування щодо поведінки, яку вважають відповідною для чоловіка або жінки Гіденс Е. Соціологія / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с.
5 Т. Говорун, О. Кікінеджі організована модель соціальних взаємин між чоловіками і жінками, що конструюється основними інститутами суспільства Говорун Т. В. Гендерна психологія: навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К.: Академія, 2004. – 307 с., С. 19
6 І. Калабахіна соціальна стать, яка не є тотожною до біологічної статі, конструюється соціальною практикою та соціальними стереотипами Калабихина И. Краткий понятийный словарь по гендерным исследованиям // Социальный пол: экономическое и демографическое поведение. Учебно-метод. материалы по курсу. – М., 1998.
7 Е. Каменська система соціокультурних статевих взаємин, що виникають між чоловіками й жінками у результаті їхнього спілкування між собою й із зовнішнім світом, і мають прояв в усіх сферах життя людини й суспільства Каменская Е. Н. Гендерный подход в педагогике : дис. на соискание научн. степеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Е. Н. Каменская. – Ростов-на-Дону, 2006. – 385 с.
8 У. Кендес, Д. Зіммерман «Ми розуміємо гендер не як якість особистості, а швидше, як... результат і одночасно причину різних соціальних відносин, як засіб легімітизації одного з найфундаментальніших розподілень у суспільстві» Кендес У. Створення гендеру / У. Кендес, Д. Зіммерман; пер. з англ. Е. Здравомислова // Гендерна педагогіка. – Суми, 2006. – С. 22-47.
9 Н. Приходькіна сукупність цінностей, норм поведінки, ролей, способу мислення чоловіків і жінок, набутих ними в процесі соціалізації, яка в різних суспільствах може бути різною і протилежною Приходькіна Н. О. Специфіка ґендерного підходу в навчанні / Н.О. Приходькіна // Педагогічні науки. – Суми : СумДПУ ім. А. Макаренка, 2007. – С. 324-328
10 Н. Пушкарьова системна характеристика соціального порядку, від якої неможливо відмовитися або позбутися Пушкарева Н. Гендерные исследования и исторические науки / Н. Пушкарева // Гендерные исследования. – 1999. – № 3. – С.166-181.
11 Дж. Скотт конституційний елемент соціальних відносин, заснований на зовнішніх відмінностях між статями, і первинний спосіб визначення відносин влади Scott J. W. Gender and the Politics of History. / J. W. Scott. – New York : Columbia University Press, 1988. – 242 р., С. 4
12 И. Чикалова, Е. Янчук структурована під впливом культури система відмінностей. Вона деякою мірою пов’язана із біологічними різницями, але не зводиться до них Чикалова И.Р. Гендер / И.Р. Чикалова, Е.И. Янчук // Новейший философский словарь. – Минск, 2003. – С. 227-228

AleksanDerالكسندRudرود2000-2015 , Mariupol UA -Toronto CA, ©                                                                                                         
Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .