Стиль управління ефективних жінок-управлінців ЗНЗ                                   Рудь О. С. ©

                «Ґендер» визначається як змодельована суспільством і підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя і способу мислення, ролей і відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку й чоловіка залежно від їх статі. Поняття «ґендер» відрізняється від поняття «sex» («стать»). Ґендер характеризує осіб жіночої і чоловічої статей, будучи продуктом їх соціалізації. Розуміння поняття ґендеру як категорії особистісної тісно пов’язане з поняттям ідентичності. Остання має соціальну природу і водночас визначає уявлення людини про себе як про неповторну індивідуальність, у якій певні якості й атрибути унікально поєднані. Виділяють «соціальну», «рольову», «ґендерну» ідентичність тощо. У контексті нашого дослідження найбільший інтерес має «професійний гендерний підхiд до управління ЗНЗ» – визнання, прийняття та набуття певних рис, якостей, норм, цінностей правил поведінки тощо, що відповідають конкретному виду професійної діяльності. На формування ідентичності особистості, а саме і на гедерні підходи, значний вплив справляє система норм і правил, що існує в конкретному суспільстві, освіта, виховання, соціальні ролі, суспільні стереотипи тощо. Одним із видів соціальних стереотипів є гендерні стереотипи. Гендерні ролі й стереотипи – це продукт суспільної історії, який містить соціокультурні особливості і традиції, що часом не мають нічого спільного з природою статі. Прийняття людиною конкретних суспільних ролей відбувається в процесі соціалізації особистості.


      Освіта традиційно вважається «жіночим» сектором суспільства, на відміну від управління освітою. У міру сходження в управлінській ієрархії спостерігається повна зміна ґендерного показника серед управлінців. Це показник є кількісним. Але первинною причиною такого становища треба шукати в державній політиці відносно освіти й управління нею. Ґендерна нерівність в управлінні освітою, крім існування ґендерних стереотипів щодо реалізації управління жінками і чоловіками, обумовлена: економічною політикою з боку держави відносно освіти і суспільною привабливістю управлінської діяльності в освіті.

         Стиль управління системою управління освітою включає особливості побудови зв’язків підпорядкування і взаємодії елементів управлінської системи.

         Стиль управління організацією, ЗНЗ, системи управління освітою – це результат взаємодії, спільної діяльності керівника з колективом. Саме на рівні управління організацією вплив освіти, віку, статі, цінностей, мотивів переконань тощо керівника є найбільш виразним – тобто на рівні управління організацією чи ЗНЗ - особистість керівника є системотвірним чинником.

          Стиль управління ефективних жінок-управлінців ЗНЗ і ефективних управлінців-чоловіків ЗНЗ, принципово не відрізняється. Як правило, спільним є чітка мотивація, раціональна організація управлінської діяльності, налагоджені комунікації, делегування повноважень тощо. Проте на рівні стилю керівництва, що конкретизує поведінковий аспект управління, вже помітними є певні відмінності.

          У літературі зустрічається визначення «жіночий стиль керівництва», що розкривається як поєднання таких специфічних якостей як доброта і жорсткість, жіночність і спрямованість на справу, врівноваженість і вимогливість, м’якість і воля.

         Зазначено, що чим нижчою є керівна посада в системі управління освітою, тим більш характерною для неї є прийняття «жіночого» стилю керівництва, чим вищою – тим більше управління набуває «чоловічих ознак».  

        Жінки-керівники володіють величезним управлінським потенціалом. Його реалізація дозволить удосконалити управлінську практику як на рівні організації, установи, ЗНЗ, так на рівні системи управління освітою, а також стати ефективним інструментом підвищення рівня конкурентоспроможності жінок щодо зайняття управлінських посад у системі управління освітою сумісно з встановленням гендерного паритету у освіті, та високого рівня гендерної компетенції керівників ЗНЗ.

  AleksanDerالكسندRudرود2000-2015 , Mariupol UA -Toronto CA, ©

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .