УРЯД УКРАЇНИ – ОРГАНІЗАЦІЯ      ОБ’ЄДНАНИХ    НАЦІЙ


Рамкова програма партнерства 2O18–2O22. Рамкова програма партнерства між Урядом України та ООН (РПП) - це загальна стратегічна програма партнерства між Урядом України й установами, фондами та програмами системи Організації Об’єднаних Націй на період 2018–2022 рр.
 

РПП була сформульована за участю Уряду, Організації Об’єднаних Націй в Україні, громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін і підтверджує відданість усіх партнерів підтримці порядку денного сталого розвитку до 2030 року у сферах, що відповідають національним пріоритетам розвитку.

ПРОГРАМОЮ ВИЗНАЧЕНО ЧОТИРИ НАПРЯМИ ПАРТНЕРСТВА:

 

НАПРЯМ 1:

СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ,

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗАЙНЯТІСТЬ.

 

НАПРЯМ 2:

 

РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

 

НАПРЯМ 3:

 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ.

 

НАПРЯМ 4:

 

БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН, СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ І ВІДНОВЛЕННЯ З ОСОБЛИВИМ АКЦЕНТОМ НА СХОДІ.

Очікувані результати, визначенні за цими напрямами, відповідають про- блемам національного розвитку і базуються на порівняльних перевагах, можливостях і ресурсах ООН. Відповідно до цих напрямів, Група установ ООН в Україні підтримуватиме Уряд України у досягненні глобальних та національних Цілей Сталого Розвитку з особливим акцентом на націо- нальних та регіональних пріоритетах, визначених для України. Це, зокре- ма, Ціль 3 (Міцне здоров’я і благополуччя), Ціль 8 (Гідна праця та еконо- мічне зростання) та ціль 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

Завдяки особливому акценту на народі України, Рамкова програма об’єд- нує зусилля установ ООН і партнерів з метою вирішення структурних про- блем бідності, нерівності та вразливості, а також покращення узгоджено- сті між гуманітарними програмами, програмами відновлення та розвитку для отримання максимального ефекту досягнення стратегічних пріори- тетів. Рамкова програма приділяє особливу увагу потребам і очікуванням більшості уразливих та маргіналізованих груп населення в Україні. Цей підхід базується на концепції ЦСР, принципі ««нікого не залишити осто- ронь».

Керуючись основними програмними принципами прав людини, гендер- ної рівності та розширення прав і можливостей жінок, сталості, стійкості та підзвітності, ООН підтримуватиме реформу децентралізації, а також просуватиме ідею більшої підзвітності та розвитку динамічнішого та рів- ного партнерства між Урядом, громадянським суспільством та приват- ним підприємництвом.

Рамкова програма реалізовуватиметься Групою установ ООН спільно з Урядом України, забезпечуючи синергізм та програмну узгодженість з національними процесами та пріоритетами. Для посилення партнерства між Урядом та Організацією Об’єднаних Націй в Україні буде запровадже- на координаційна структура, яка включає Керівний комітет високого рів- ня РПП та чотири групи за напрямами (кінцевими результатами). Спільні рамкові результати та план моніторингу й оцінки забезпечать структуру для побудови взаємної підзвітності та причетності до результатів.

Уряд України і система ООН в Україні погодилися працювати в рамках РПП у дусі співробітництва, поваги і прозорості та з кінцевою метою зро- бити внесок у добробут всього народу України та її процвітання.

Напрям 1.

Стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість

За цим тематичним напрямом РПП сприяє досягненню трьох кінцевих результатів, зосереджених на таких сферах: удосконалення законодавчо- го поля для сталого розвитку підприємств, особливо малих та середніх; сприяння зайнятості шляхом інтенсифікації інвестицій і рівного доступу до підприємництва та працевлаштування для жінок і чоловіків, зокрема з уразливих груп; удосконалення схем фінансування для підтримки роз- витку сільського господарства і бізнесу в сільській місцевості; сталий та інклюзивний економічний розвиток, що враховує екологічні вимоги.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1.

Станом на 2022 рік усі жінки та чоловіки, особливо молоді, отримують переваги справедливого ринку праці, доступу до гідних робочих місць та економічних можливостей

Узгодження з національним порядком денним:

Програма гідної праці МОП для України (2016–2019 рр.), Державна програма забез- печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (2017–2021 рр.), Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», Стратегія подолання бідності (2017–2020 рр.), Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки

Узгодження з ЦСР:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Установи-виконавці ООН:

ВПП, ЄЕК ООН, МОП, МОМ, ООН Жінки, ПРООН, ЮНФПА, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, ЮНОПС, ФАО

Уразливі групи:

молодь, жінки, особи з інвалідністю, ВПО, мігранти, особи, що мешкають у сільській місцевості, жінки, які зазнають численних форм дискримінації ООН разом із партнерами працюватиме для сприяння таким змінам у цій сфері: створення більш сприятливого законодавчого поля для інвес- тицій та розвитку сталих під- приємств, підприємництва та інноваційної діяльності;

швидке реагування політики зайнятості, законодавства та інвестицій на потреби жінок і чоловіків з уразливих груп на- селення; зменшення диспропорцій у ре- гіональному розвитку, особли- во в сільській місцевості; зміцнення спроможності націо- нальних установ і регіональних органів влади для сприяння розвитку села та розвитку під- приємництва; посилення співпраці об’єднань роботодавців і бізнесових асоці- ацій з Урядом України в розро- бленні стратегій та заходів, що передбачають створення робо- чих місць; підвищення рівня працевлаш- тування та доступу до підпри- ємництва; економічне розширення прав і рівні стандарти зайнятості чо- ловіків та жінок, у тому числі з уразливих груп; розширення ринку праці та під- вищення його інклюзивності, особливо щодо молоді, жінок, ВПО та населення районів, що постраждали від конфлікту.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2.

Станом на 2022 рік націо- нальні установи, приватні підприємства та громади впроваджують гендерно адаптовані програми і заходи для забезпечення сталого управління природними ресурсами, збереження еко- систем, адаптації до наслідків зміни клімату та їх пом’як- шення, а також створення «зелених» робочих місць

Узгодження з національним порядком денним:

Стратегія національної екологічної політики України на період до 2020, Наці- ональний план дій з екологічної безпеки (2016-2020)

Узгодження з ЦСР:

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Установи-виконавці ООН:

ВООЗ, ЄЕК ООН, ПРООН, ФАО, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, ЮНЕП

Уразливі групи:

Люди, що живуть у промислово роз- винених та урбанізованих районах, та ті, що живуть у сільськогосподарських районах. 

За цим кінцевим результатом ООН працюватиме у напрямах: вдосконалення нормативної бази та політики, що сприяють реалізації заходів з адаптації до наслідків зміни клімату та їх пом’якшення, зокрема щодо енергоефективності; створення більш сприятливо- го середовища для розвитку «зеленої» економіки та під- приємств, безпечних для клі- мату; зміцнення спроможності цільо- вих міністерств і відомств щодо раціонального управління при- родними ресурсами та їх вико- ристання, а також збереження екосистем; інтеграція ЦСР та цілей забез- печення стійкості громад до негативних зовнішніх  впливів у планування регіонального та місцевого розвитку.

Напрям 2:

Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту

За цим Напрямом Рамкова Програма Партнерства звертатиме увагу на вирішення проблем соціального захисту, інклюзії та людського розвитку. Ширший доступ і якісніші механізми соціального захисту будуть сприяти активнішій участі найбільш незахи щених і уразливих груп населення у соціально-економічних процесах задля забезпечен ня безпеки їх сімей, розвитку їх потенціалу та сприяння процвітанню країни.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2.

Станом на 2022 рік чолові- ки, жінки, хлопці та дівчата отримують переваги справедливого доступу до інтегрованого соціального захисту, універсальних медичних послуг та якіс- ної освіти

Узгодження з національним порядком денним:

Концепція національної комплексної системи соціального захисту в Україні, Національна антикорупційна стратегія (2014-2017 рр.), Стратегія у сфері прав людини, Національний план заходів щодо протидії торгівлі людьми (2016– 2020 рр.), Державна програма забезпе- чення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків (2017–2021 рр.), Стра- тегія подолання бідності, Національна рамка кваліфікацій

Узгодження з ЦСР:

1, 3, 4, 8, 10

Установи-виконавці ООН:

ВООЗ, МОМ, МОП, ПРООН, ЮНЕЙДС, ЮНІ- СЕФ, ЮНОПС, ЮНФПА, ЮНЗ ООН

Уразливі групи:

Сім’ї, що живуть за межею бідності; люди з інвалідністю, ВПО; діти, підлітки та молодь (зокрема молоді дівчата) у групах ризику; літні люди; особи, позбав- лені волі, жертви торгівлі людьми; люди, що живуть з ВІЛ і ТБ, особи, позбавлені волі, жертви торгівлі людьми, трудові мігранти.

ООН разом із партнерами працюватиме для досягнення таких результатів:

підтримку розвитку націо- нальної комплексної системи соціального захисту і надання соціальних послуг; підтримку реалізації реформи державної системи охорони здоров’я та доступу до ліків і вакцин; заохочення здорового способу життя й активного старіння; покращення доступу до до- шкільної освіти, особливо для вразливих груп і категорій населення, постраждалих від конфлікту, і підвищення якості освіти, що передбачає навчан- ня навичкам безпечної життє- діяльності та безпечне середо- вище навчання.


Напрям 3:

Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь

За цим напрямом ООН підтримуватиме системний та інституційний потенціал національних, регіональних і місцевих органів управління; посилення підзвітності управління, верховенства права і громадської участі; підвищення оперативності реагування національної політики і громадських послуг на потреби носіїв прав.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 3.

 Станом на 2022 рік чоловіки і жінки, дівчата та хлопці беруть учать у прийнятті рішень, користуються правами людини, гендерної рівності, мають доступ до ефективних, прозорих та недискримінаційних громадських послуг

Узгодження з національним порядком денним:

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», Національна антикорупційна стратегія (2014-2017 рр.), Національна стратегія у сфері прав людини (2015–2020 рр.) та Наці- ональний план дій, Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я (2015–2020 рр.), Державна програма забез- печення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків (2017–2021 рр.)

Узгодження з ЦСР:

4, 5, 10, 16

Установи-виконавці ООН:

ВООЗ, МОМ, ООН Жінки, Програма Во- лонтери ООН, ПРООН, УВКПЛ, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ЮНОПС, ЮНФПА

Уразливі групи:

ВПО, жінки, молодь, літні люди, ЛЖВ, мігранти, жертви торгівлі людьми, біженці, національні меншини, зокрема роми

ООН разом із партнерами працюватиме для досягнення наступних результатів:

підвищення рівня обізнаності та спроможності носіїв прав, зокре- ма найбільш маргіналізованих і уразливих, щодо отримання за- хисту та ефективного доступу до якісних державних послуг;

посилення спроможності та ефективності національних пра- возахисних установ та інструмен- тів;

зміцнення верховенства права, зокрема посилення здатності судової системи ефективно реа- гувати на порушення прав люди- ни і забезпечувати відповідність практики правоохоронної та пенітенціарної систем міжнарод- ним нормам у галузі прав люди- ни;

покращання обізнаності насе- лення України про права люди-


ни, ефективний доступ і мож- ливість використання роботи правозахисних інституцій та по- силення захисту прав людини;

посилення спроможності облас- них органів влади щодо плану- вання, фінансування та реалі- зації регіональної політики та регіональних планів;

підвищення довіри та розвиток співробітництва між членами громад та місцевою владою у вирішенні питань, пов’язаних з місцевим розвитком;

посилення здатності до участі та впливу груп, маргіналізованих або виключених із соціально-е- кономічного життя, зокрема жі- нок та молоді, на суспільно-полі- тичне обговорення та реалізацію реформ у сфері врядування.


Напрям 4:

Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході

 

За цим тематичним напрямом РПП сприяє досягненню двох кінцевих результатів у таких сферах: розбудова життєстійкості громад, зокрема жінок, чоловіків та дітей ВПО і найбільш уразливих груп населення, по- страждалих від конфлікту на сході країни; посилення соціальної згурто- ваності у громадах, постраждалих від конфлікту. Приділяючи особли- ву увагу сходу України, Напрям 4 при цьому сприяє всім іншим групам результатів, оскільки наголошує на комплексному підході до безпеки людини й передбачає реагування на конкретні виклики в царині розвит- ку, що стосуються розбудови соціальної єдності, миру і стабільності на решті території України.

 

 


КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 4.

 

Станом на 2022 рік громади, включаючи їх найбільш уразливих осіб і ВПО, є більш стійкими та на засадах рівності отримують переваги

від більшої соціальної єдності, якісних послуг та підтримки відновлення


Узгодження з національним порядком денним:

Концепція Державної Цільової програми

«Відновлення та розбудова миру у східних областях України»; Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН

№ 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.

Узгодження з ЦСР:

1, 3, 5, 8, 10, 16

Установи-виконавці ООН:

ВПП, МОМ, МОП, ООН Жінки, ПРООН, УВКБ ООН, УВКПЛ, ФАО, ЮНФПА, ЮНІСЕФ

Уразливі групи:

ВПО, жінки, діти, жертви катувань, літні люди, колишні учасники бойових дій, жінки – жертви гендерно зумовленого насильства.


 

 

За цим кінцевим результатом ООН у співробітництві з національними урядовими установами, громадянським суспільством та іншими партнерами має намір сприяти:

 


покращенню координації між державними, недержавними та міжнародними установами у ре- алізації гуманітарних заходів, а також заходів з відновлення та розвитку;

підвищенню ефективності робо- ти органів місцевого самовряду- вання, правоохоронних органів і органів юстиції у реалізації захо- дів з відновлення та забезпечен- ні правосуддя і безпеки на рівні громад;

посиленню відчуття безпеки се- ред жінок, чоловіків і дітей ВПО та інших категорій населення, постраждалих від конфлікту,


а також зміцненню довіри до урядових установ;

підвищенню участі жінок у про- цесах відновлення, попереджен- ні конфліктів та їх вирішенні;

налагодженню на національно- му рівні діалогу з питань прими- рення і соціальної єдності;

поширенню співробітництва між групами населення, постражда- лими від конфлікту (ВПО, при- ймаючими громадами, населен- ням територій, контрольованих і неконтрольованих Урядом Укра- їни), у розробці програм віднов- лення, орієнтованих на громаду.


  

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .